Giá Nickel Thế Giới hôm nay 26,647.00 USD / mt

Đánh giá

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL
Giá hiện tại đang tăng 504.00 USD / mt, tương đương 1.93% so với giá trước đó.
Lần cập nhật gần nhất: 17/02/2023 | 14:56
Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Tham khảo nguồn: https://bom.so/oY7TH3

Ban thấy bài viết này thế nào?

Kém * Bình thường ** Hứa hẹn *** Tốt **** Rất tốt *****

Đánh giá